పిపిజిఎల్ కాయిల్స్ / ప్రీ పెయింటెడ్ గాల్వాలూమ్ కాయిల్స్